G-R

GI (Gross Impressions) - počet kontaktů v tisících (GRP v tisících). Protože se osoby mohou opakovat, nazývá se někdy také „duplicate reach“

gif - úsporný grafický formát určený pro menší obrázky (pouze na web)

goodwill - renomé, dobré jméno, pověst podniku, výrobku, služby u veřejnosti vytvářená dlouhodobým procesem dobrého managementu, aktivitami PR, kvalitní propagací apod.

GR (Gross Reach) - kvantitativní pokrytí cílové skupiny reklamní kampaně, t.j. neodlišuje narozdíl od NR počet kontaktů 1x, 2x, 3x atd.

GRP ´s (Gross rating points) - mediální ukazatel.Nejužívanější ukazatel pro vyjádření počtu shlédnutí reklamního sdělení, tedy velikosti zásahu reklamní kampaně. Uvádí počet kontaktů na 1% z cílové skupiny, tj. kolikrát je spot viděn/slyšen. Jednotlivci mohou být započteni vícekrat, proto může být hodnota větší než 100%.

gramáž – plošná hmotnost vyjádřená v gramech na metr čtvereční

hardware - fyzické části počítače a příslušenství

headline - je úderný titulek inzerátu či plakátu

highlight – zvýraznění

high res – vysoké rozlišení

hlubotisk - je tiskový postup, při kterém jsou tisknoucí místa na tiskové formě pod úrovní míst netisknoucích. Nejstarší hlubotiskovou technikou je rytina.

hosting - umístění www stránek na serveru

HTML (Hypertext Markup Language) - kódovací jazyk definující obsah www stránek. Jde o textový formát doplněný o speciální značky (tagy), které umožňují formátovat text, dělat odkazy, přidávat obrázky apod.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - protokol (jazyk, kterým mezi sebou komunikují počítače) užívaný na internetu k navázání spojení mezi prohlížečem a www serverem za účelem přenosu a prhlížení www stránek. Použitý protokolje signalizován znaky http:// na začátku adresy internetové stránky.

hyperlink - odkaz (aktivuje se kliknutím myši)

hypertext - dokument nebo skupina dokumentů vzájemně provázaných odkazy. je záklamním principem fungování www stránek.

ikona – drobný obrázek/symbol

image – obrázek, nebo "veřejný obraz" firmy, instituce nebo výrobku, tedy to, jak jsou veřejností vnímány.

imprese - mediální pojem. Počet zobrazení reklamního proužku prohlížečem.

income fee - viz. fee

in-house - vnitřní, interní

in store - v místě prodeje. Zpravidla označení pro outdoor a indoor reklamnu v super a hypermarketech.

IP adresa - číselná adresa pocítače v síti

Java - programovací jazyk ke tvorbě appletů

Javascript - programovací jazyk pro komunikaci s uživatelem www stránek

Jingle - znělka; zvuková identifikace

JPEG/JPG (Joint Photogragraphic Experts Group) - grafický formát určený pro členitější a větší obrázky. Mezinárodní standard komprese obrazových dat.

junior-page - formát inzerátu v novinách - nevychází z dělení stránky 1/2, 1/4, 1/8 atd., ale je to cca 2/3 strany.

kašírování – nalepení obvykle barevné folie nebo papíru na nosnou desku

knihařské zpracování alias knihařina (knihárna) nebo také post press: dokončovací práce prováděné s tiskovinou. Jedná se zejména o ořez, falc, ryl, big, výsek, atd.

Kodex reklamy - viz. Zásady etické reklamní praxe platné v České republice

komatex – plastová deska určená pro interierové i exterierové aplikace. Dodává se v tloušťce od 1 do 20 mm

komparativní reklama - srovnávací reklama - je to reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje konkurenta, jeho zboží nebo službu. V ČR je povolena po splnění zákonných podmínek, jinak jde o nekalosoutěžní jednání. Nutno srovnávat pravdivě a zřetelně, v několika významných znacích, o konkurenci nepodávat nepravdivé údaje.

komprese - ztrátové/bezstrátové snížení datové velikosti souboru

komunikace - obecně jakákoli výměna informací, rozlišuje se vnější a vnitřní komunikace podniku. Vnější komunikace se týká všech informací, které z podniku vychází. Vnitřní komunikace se týká organizace práce ve firmě, hierarchie, firemní kultury apod.

kontakt - setkání potenciálního zákazníka s reklamním sdělením

korporativní reklama - reklama firmy, ne konkrétních výrobků či služeb. Posiluje image, známost a prestiž firmy.

křivky - vektorové křivky definované pomocí 3 základních bodů. Křivky lze zvětšovat donekonečna bez ztráty kvality obrazu

křivka poslechovosti, sledovanosti - křivka znázorňující vývoj poslechovosti, sledovanosti (v tisících nebo v %) dané rozhlasové, televizní stanice během daného časového úseku. Vytváří se na základě údajů o poslechovosti, sledovanosti v každé čtvrthodině daného časového úseku.

kupláž - společná nabídka reklamního času či prostoru ve dvou nebo více nosičích reklamy, obvykle za výhodnější ceny, než je součet cen reklamy na jednotlivých nosičích.

kurzíva - nakloněné písmo

kvalitativní průzkum - studuje motivace lidského chování, jde více do hloubky (obvykle odpovídá na otázku "proč?"). Většinou  se uskutečňuje na menších skupinách respondentů. Jeho metodami jsou např. skupinové rozhovory (focus groups).

kvantitativní průzkum - zkoumá trh na větším vzorku populace a poskytuje číselné výsledky o nějakém jevu (obvykle odpovídá na otázku "kolik?")

lak – ochrana tiskoviny proti rozmazání, částečně proti vlhkosti

laminování - při výrobě tiskovin je pokrytí povrchu tiskoviny polypropylenovou či polyesterovou fólií. Takto upravený povrch má vysokou mechanickou odolnost a dobře odolává vlhkosti. Polypropylenová či polyesterová fólie může být lesklá nebo matná.

launch - uvedení nového produktu na trh. Přeneseně může označovat i samotný nový produkt.

layout - celkové grafické uspořádání; rozvržení textů, fotografií a dalších prvků na stránce.

leaflet - leták

login - uživatelské přihlašovací jméno

logotyp alias logo - symbol společnosti/produktu daný jedinečnou grafickou a textovou podobou

loow res – nízké rozlišení, nevhodné pro tisk

lpi - vzdálenost dvou bodů v rastru je konstantní a říká se jí frekvence rastru. Měří se veličinou lpi = lines per inch (čáry na palec)

drop mail - rozsev - hromadné rozeslání zásilek

mailovat - rozesílat

market share - viz. podíl na trhu

marketing - proces plánování a realizace činností, jejichž cílem je vytvoření oboustranně výhodného dlouhodobého vztahu mezi firmou (institucí nebo jinou organizací) a zákazníkem.

marketingový mix - souhrn čtyř směrů marketingových aktivit, soubor nástrojů označovaný také jako 4P. Nejčastěji do něj autoři počítají výrobek (Product), jeho cenu (Price), distribuci (Place) a propagaci (Promotion).

media buyer - nákupčí médií; pracovník reklamní agentury, který nakupuje reklamní prostor nebo čas v médiích za optimálních podmínek pro zadavatele reklamy nebo firma, která nakupuje reklamní prostor v médiích. Umožňuje široký zásah i oslovení ůzných cílových skupin. Využívá předností každého média

media mix - označení pro kombinaci použitých médií (např. tisk, TV, rozhlas, billboard, obal, výstava),  zvolených pro dosažení stanoveného cíle, tj. na ovlivnění vymezené cílové skupiny.

media monitoring - viz. monitoring reklamních investic

media planner - pracovník reklamní agentury, který plánuje rozložení reklamního rozpočtu do médií. Kombinací médií a následně nosičů reklamy vyhledává nejefektivnější způsob, jak zasáhnout cílové skupiny spotřebitelů.

media planning - plánování rozložení reklamního rozpočtu mezi jednotlivá média a v rámci nich mezi jednotlivé nosiče reklamy.

media relations - viz. press relations

media reprezentative - mediální zastupitelství; samostatná agentura, která zprostředkovává komercionalizaci jednoho či více reklamních nosičů reklamy na základě zpravidla exkluzivní (výlučné) smlouvy mezi ní a médiem.

mediální agentura - agentura, která obchoduje s reklamním prostorem v médiích. Na rozdíl od mediálního zastupitelství neposkytuje tyto služby pouze omezenému okruhu médií.

mediaplán - plán rozložení reklamních investic na jednotlivá média. Při komercionalizaci reklamního času v rozhlase nebo televizi se jedná o tabulku, udávající rozložení určitého množství reklamních spotů do jednotlivých dnů a časových pásem. U mediaplánu bývá uvedena cena, případně počet GRP’s a cena za zásah atd.

medium - hromadný sdělovací prostředek. Jde o televizi, rozhlas, tisk a billboardy apod.

meeting - schůzka - je jakýkoli střet dvou a více lidí. Meeting může být briefem, brainstormingem :-)

merchandising - komunikace se zákazníkem v prodejně. Základem je péče o prodejní místo, rozmístnění, vystavení výrobků, jejich pravidelné doplňování ze skladu apod. Je součástí sales promotion (podlinkové aktivity).

microsite - je to www stránka (či jejich soubor), která popisuje inzerovaný produkt
monitoring reklamních investic - sledování reklamních sdělení v médiích za účelem získávání informací o výši a struktuře reklamních investic v jednotlivých médiích a nosičích reklamy

motto - základní myšlenka v podobě citátu, sloganu, hesla a pod., která se bezprostředně váže ke stati (kapitole ...) uměleckého, resp. propagačního výtvoru, ale i k celému dílu
MPEG/MPG - formát videosouboru

multimédia - spojení textové, obrazové a zvukové informace s interaktivitou

mystery shopping - skrytá kontrola prodeje (kontrola provozoven, srovnávací kontrola konkurence, kontrola činnosti obchodních zástupců, atd.) Provádějí ji osoby předstírající běžné zákazníky a v průběhu návštěvy hodnotí stanovené skutečnosti.

náklad – počet kusů. V mediální oblasti přenbě definované ukazatele, jako sjou Tištěný náklad, Prodaný náklad, apod.

net - síť

nosič reklamy - konkrétní médium nebo jiný prostředek, jehož prostřednictvím oslovuje zadavatel reklamy příjemce reklamního sdělení

NR (Net Reach) - čistý zásah, pokrytí - počet osob cílové skupiny, které přijdou do kontaktu s reklamou v průběhu plánované kampaně alespoň 1x, ale i 2x, 3x

objectives - cíle

offline - nepřipojené k internetu

omnibus - pravidelně prováděný výzkum trhu, otázky zadá více klientů, kteří se pak dělí o náklady

online - připojené k internetu

online shop - internetový obchod

ofset - je nejpoužívanější tiskovou technikou. Principem tisku z plochy je odpuzování mastnoty a vody. Tisknoucí místa přijímají tiskovou barvu, netisknoucí místa ji odpuzují.

OTS (Oportunity To See) - vyjadřuje průměrný potencionální počet kontaktů při opakovaném uveřejnění reklamního sdělení, je převodním koeficientem mezi GR a NR.

opinion leader - doslova vůdce veřejné myšlenky; osoba schopná z titulu svého postu resp. vlastností, schopností atd. ovlivňovat smýšlení sociálních skupin (např. politici, novináři, učitelé, umělci ...)

outdoor - venkovní reklama; zahrnuje reklamní nosiče, které se nacházejí „venku“, např. billboardy, různé venkovní reklamní tabule apod.

ořezky alias ořezové značky – vymezují formát tiskoviny, podle nich se provádí řezání

OSA - ochranný svaz autorský pro práva k hudebním dílům. Zastupuje autory hudby a autory textu.

packshot - poslední záběr + slogan reklamního spotu

page impressions, page views - počet návštěvníků, kteří si danou stránku prohlédli

panel - medoda výzkumu trhu. Jedná se obvykle o panel domácností nebo obchodů. Do panelu jsou vybráni reprezentativní zástupci, které pravidelně sledují a zapisují údaje o aktivitách, výdajích apod. Složení panelů je po čase třeba obměnit. Panely se používajíc pro výzkum médií, např. peoplemeter.

pantone – viz. barvy

parciální lak – většinou pomocí sítotisku nanášený lak, který není celoplošný, ale jen je na vybraných místech a jeho úkolem je zvýraznit grafiku

pasovací značky – jsou nutné pro dosažení soutisku jednotlivých tiskových barev

penetrace -rozšíření určitého produktu (i médií) na trhu. Udává, kde a jak je produkt dostupný pro spotřebitele.

percipient - příjemce informace, adresát

personal seeling - osobní prodej

PDF - dokument k jehož prohlížení je potřeba aplikace Acrobat Reader. Náhledové PDF slouží např. ke korektuře, má nízké rozlišení a neosahuje informace nezbytné pro tisk (spady, ořezky, pasovačky atd.). Tiskové PDF je soubor určený pro tisk.

pixel - obrazový bod

plain text - neformátovaný text (např. z Notepadu)

planžeta – raznice

plotr – inkjetový nebo řezací stroj

png – formát spojující výhody JPG a GIFF, používá se na webu

podíl na trhu - podíl obratu dané firmy, média, na celkovém obratu daného sektoru nebo na celkovém obratu největších konkurentů

podprahová reklama - reklama založená na podprahovém vnímání. Záměrně je zpracována tak, aby měla vliv na podvědomí adresáta, aniž by ji mohl vědomě vnímat.

podval - inzertní formát. Nízký inzerát umístění na spodním okraji redakční stránky přes celou šířku stránky.

pop-up menu - rozbalovací menu po najetí myši nad položku menu

pop-up (po-up window) - forma komunikace na internetu. Reklama nebo stránka, která se zobrazí v samostatném okně.

POS (Points Of Sales) - propagační materiál v místě prodeje

positioning - zařazení, (mentální) umístnění značky na trhu, definované na základě vymezení se vůči konkurenci a zákaznickým skupinám.

postavení na trhu - pozice dané firmy, média, v konkurenčním prostředí. Většinou se vyjadřuje pomocí podílu na trhu .

post-buy analýza - anylýza výsledků reklamní kampaně po její realizaci na základě srovnání mediálních charakteristik kampaně s jejími původními cíli.

poster - plakát

pozicionovat - umístit na trhu, především odlišením se od konkurenčních výrobků

ppi - rozlišení skeneru nebo skenování a vyjadřuje se v bodech na palec (pixels per inch)

PR - činnost ovlivňující veřejné mínění

presskit - složka tiskových materiálů

press relations, media relations - relativně samostatná součást PR, jejíž cílem je vytvářet především prostřednictvím tiskových konferencí a zasíláním tzv.  press release co nejpozitivnější vztahy mezi firmou a redakcemi periodik, resp. dalšími prostředky masové komunikace, s následným cílem co největší a nejúčinnější publicity

press release - tisková zpráva; totéž co news release

preview – náhled

prezentovat - přednést návrhy a vysvětlit je

prime time - nejposlouchanější, nejsledovanější časový úsek v rozhlasové, televizní stanici

print - tisknout a tedy vše tištěné

promoter - pořadatel

promotion - způsob vnější komunikace firmy za účelem prezentace výrobků, či služeb, které firma nabízí, sloužící zpravidla k navýšení prodejů

propagační mix - resp. promotion mix; označení pro čtyři základní součásti propagace (promotion), resp. marketingové komunikace podle definicí zahraničních autorů, především Phillipa Kotlera. Propagační mix (promotion mix) tvoří reklama, osobní prodej, podpora prodeje a public relations

provider - dodavatel

přímá barva (spot colour) - někdy také "speciální barva, speciálka" - samostatně tisknutá barva, která nevzniká soutiskem jiných. Používá se pro výrazné, charaktrististické barvy, dále pro zlatou, stříbrnou a pro tisk jiných speciálních barev, kterých nelze soutiskem docílit.

public affairs - veřejné záležitosti, t.j. všechny aktivity zahrnující jednání, (resp. jeho typy) s organizacemi, ale i práci s řídícími institucemi a legislativními orgány.

public relations (PR) - vztahy s veřejností; jsou součástí vnější i vnitřní komunikace firmy, zahrnují veškeré činnosti, které slouží k výměně informací mezi firmou (či institucí nebo jinou organizací) a veřejností nebo její částí. Účelem je vybudování trvale dobrých vztahů a příznivého image firmy, zejména prostřednictvím médií.

puffery - „dryáčnická“ reklama; reklama superlativy, která není založená na skutkové podstatě výrobku, služby

pull strategy - "strategie tahu", strategie, která má za úkol vzbudit zájem o zboží u potencionálních zákazníků. Ti ho pak požadují po obchodnících a nakupují ho.

push strategy - "strategie tlaku", strategie zaměřená na prodej výrobků prostřednictvím distribučních kanálů(t.j. dealerů, maloobchodu i obchodních cestujících), resp. "tlakem" na tento kanál podpořit prodej koncovým zákazníkům.

rar - hojně rozšířená forma komprese souborů

rastr – rozmístění tiskových bodů. Při použití jedné barvy (nejčastěji černé) je potřeba při tisku nějak vyrobit tmavší a světlejší místa. Toho se dosahuje pomocí tisku jednotlivých bodů, které jsou buď stejně daleko od sebe a liší se velikostí (tmavšímu místu odpovídá větší bod), nebo jsou naopak stejně velké a nejsou stejně daleko od sebe (tmavšímu místu odpovídá větší koncentrace bodů na jednotce plochy).

rating - mediální ukazatel. Počet lidí v populaci nebo cílové skupině, kteří v daném časovém intervalu sledovali konkrétní médium. Udává se v procentech nebo tisících.

raznice – výsekový nástroj: deska s tvarovaným nožem, která slouží k vysekávání tiskovin

reach - mediální ukazatel: zásah; určuje počet lidí v dané cílové skupině, kteří shlédli/poslouchali stanici, vybrané pořady nebo dané časové úseky v programu stanice. Udává se v procentech nebo v tisících. Každý je započítáván pouze jednou, a proto ukazatel nemůže být vyšší než 100%.

recipient - čtenář, posluchač, divák, který přijímá jazykový projev, komunikát

redakční strana - prostor novin nebo časopisu věnovaný vlastnímu obsahu titulu (textům a obrázkům)

redirect - přesměrování

refresh – obnovit

reklama - přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot prostřednictvím komunikačních médií. Komunikačními médii se rozumí televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk a neperiodické publikace, dopravní prostředky, plakáty a letáky, jakož i další komunikační prostředky umožňující přenos informací. (definice převzata ze Zákona o regulaci reklamy)

reklamní blok, pásmo - časový úsek v rozhlasovém, televizním vysílání určený pro odvysílání reklamních spotů. Podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání musí být výrazně odlišen od vysílání.

reklamní sdělení, poselství - obsah konkrétní reklamy, vlastní informace, se kterou se zadavatel reklamy obrací na potenciálního zákazníka

reklamní proužek  (banner) - základní forma reklamy na internetu, jedná se obvykle o animovaný obrázek s prolinkem na stránku zadavatele.

reklamní spot - reklamní sdělení, které má charakter samostatného autorského díla, jež bylo zhotoveno na zakázku za účelem propagace. Používá všechny výrazové prostředky výroby (obrazové a zvukové efekty, hudbu atd.)

relations management - budování vztahů s důležitými osobnostmi

relaunch - označuje znovuzavedení (inovovaného) produktu na trh

reload - znovu načíst

remitenda - množství neprodaných výtisků , rodzíl mezi prodaným a tištěným nákladem.

resolution – rozlišení: hustota bodů, vyjadřujeme v počtech bodu na palec (dpi) nebo na centimetr (dpc nebo dpcm). Častější je vyjadřování v počtech bodů na palec. Například laserové tiskárny mají 600 dpi.

respondent - dotazovaná osoba při výzkumu trhu

RGB – viz barvy

road-shows - putovní propagační akce

rotace - frekvence výskytu spotu, písničky, znělky nebo jiných programových elementů v programu rádia, televize

rychloobrátkové zboží (FMCG - Fast Moving Consumer Goods) - kategorie spotřebního zboží s častými nákupy (např. potraviny, nápoje, drogerie)

ryl – ohyb tiskoviny o vysoké gramáži