A-F

Abychom si pokaždé rozuměli, připravili jsme pro vás slovníček nejčastějších výrazů z reklamy, médií a polygrafie.

3D vizualizace - prostorová vizualizace, modelace objektů

ATL - above-the-line - tzv. „nadlinkové aktivity“, veškerá komunikace prostřednictvím médií s masovým zásahem (TV, rádio, noviny, časopisy, venkovní reklama, internet, apod.)

account department - oddělení pro styk s klientem zabezpečující kompletní reklamní služby (client service)

account manager - v reklamní agentuře pracovník pro styk s klientem,  zastupuje zákazníka v agentuře a naopak.

afinita - mediální ukazatel. Míra vhodnosti pořadu nebo média pro určitou cílovou skupinu, vzorec pro výpočet: Podíl sledovanosti (nebo poslechovosti nebo čtenosti) určité cílové skupiny na celkové sledovanosti (nebo poslechovosti nebo čtenosti). Ukazuje vhodnost média, pořadu, času pro vybranou cílovou skupinu (čím je index větší, tím je pořad vhodnější), jeden za základních ukazatelů efektivity kampaně.

AIDA - model tzv. stupňového působení propagace, resp. propagace z hlediska chování příjemce. Je vyjádřen počátečními písmeny po sobě jdoucích stupňů označených anglickými názvy požadovaných aktivit: výpověď má vzbudit - A - attention (pozornost), a vyvolat - I - interest (zájem) o její obsah, ale i probudit - D - desire (touhu) vlastnit propagovaný předmět a dovést recipienta k činnosti - A - action (akci), která umožní, aby se přání splnilo

alokace rozpočtu - rozdělení reklamního rozpočtu mezi jednotlivá média a aktivity

animace – cokoliv rozhýbané, rozpohybované

announcement - oznámení, propagační výpověď, ale často i reklamní vsuvka, která je vysílaná mezi programy

art director - v reklamní agentuře umělecký vedoucí, který je zodpovědný za umělecké (literární, grafické, hudební ...), ale i funkční, resp. komerční, ztvárnění výpovědi

avi - formát videosouboru

background - pozadí (barevné či obrázkové), profesionální zázemí, dodatečné informace

banner - 1.tiskové medium: pogumovaná netkaná textilie vhodná pro potisk, 2. na webu: reklamní plocha, slouží k prokliknutí na anoncované stránky

barter - výměnný obchod kompenzačního charakteru, v reklamě častá výměna reklamního času v médiu za zboží, či službu, nebo výměna reklamního času mezi médii, např. rádia
a periodika

barvy - jednou z nejpoužívanějšíchdefinic barev pro tisk je CMYK - podle čtyř použitých barev, jejichž smícháním se tvoří všechny ostatní barevné kombinace. Jedná se o barvu azurovou (Cyan), purpurovou (Magenta), žlutou (Yellow) a černou (blacK). Jelikož nelze některé barvy prostým smícháním barev modelu CMYK vytisknout, používají se tzv. přímé barvy, které jsou tištěny přímo barvami dodávanými jejich výrobci nebo míchají v tiskárně. Tímto způsobem se pak tisknou především jasné barvy, stříbrná, zlatá apod. Při práci s barvami jsou nezbytné barevné vzorníky,ve kterých jsou jednotlivé odstíny přesně zobrazeny - pracuje se převážně se systémem Pantone. Písmeno C za číslem znamená, že se používá na natíraný papír, U se používá na nenatíraný papír. Obrazovka monitoru barvu vyzařuje - tento barevný model je nazýván RGB, podle tří barev: červená (Red), zelená (Green), modrá (Blue). Jsou to základní barvy, ze kterých se vytvářejí všechny ostatní barevné kombinace.

BTL aktivity - below-the-line - znamená podlinkovou komunikaci, čímž se rozumí všechny komunikační aktivity, které nevyužívají masová média; jedná se např. o direct mail, podporu na místě prodeje, výstavy, veletrhy, propagační tiskoviny, organizaci soutěží apod.

benefit - prospěch, výhoda; to, kvůli čemu se spotřebiteli vyplatí kupovat dotyčný výrobek

big – ohyb u tiskovin

billboard, bigboard, megaboard - velkoplošný plakátovací panel

bit - základní jednotka informace (definovaná 0 a 1)

bitmapa - obrázek s definovanou barvou pro každý pixel v obdélníkovém rastru – nelze zvětšovat bez omezení

bitmapová grafika - práce s bitmapami

brainstorming - metoda velké spontánní diskuse na dané téma, založená na hledání nových nápadů a návrhů, a na jejich dalším tvořivém kombinování a zlepšování = burza nápadů

brand - obchodní značka, název značkového zboží

branding - označování, vstupování značky (názvu, loga, symbolu) do povědomí veřejnosti - zákazníků s cílem jejího sloučení s nabízeným výrobkem

brief - klientský: zadání kampaně zadavatele reklamní agentuře. Kreativní brief - interní zadání kampaně uvnitř agentury.

briefing - v širším slova smyslu: setkání zadavatele komunikace s agenturou, která má reklamní kampaň uskutečnit, v užším slova smyslu jde o komplexní výklad, poskytnutí informací o výrobku, postavení na trhu, zákazníkovi, firmě, konkurenci, strategii, cílech v ústní i písemné podobě

browser - prohlížeč

budget - rozpočet; suma peněz vynaložená na komunikaci/kampaň/zakázku; finanční rozpis nákladů na kampaň
byte - odvozená jednotka informace (složená z 8 bitů)

casting - výběr a obsazení „herců“ pro výrobu spotu.

CI (Corporate Identity) - je to podniková filozofie a hlavní strategie podniku, nebo-li jednotná prezentace instituce na veřejnosti, jejíž cílem je spolehlivá identifikace (firmy, značky, zboží ...) a její nezaměnitelnost (jednotný image) s jinou institucí. Tvoří ji :
1. Corporate Design = jednotný vizuální styl (značka, logo, písmo, barvy ...),
2. Corporate Communications = jednotná komunikace (vizuální komunikace, PR, Human Relations),
3. Corporate Culture = jednotná podniková kultura (způsoby jednání, zásady řízení ..),
4. Nabídka podniku (produkt – výrobky nebo služby)

cílová skupina (target group) - skupina lidí, která má určité společné socio-demografické znaky či jinou charakteristiku. Tuto skupinu chce zadavatel reklamy oslovit.

claim - reklamní slogan, originální, stručné, srozumitelné, lehko vyslovitelné a zapamatovatelné heslo, věta, koncentrující v sobě hlavní téma, resp. apel komunikace, která bývá nasazována dlouhodobě a opakovaně

CLV (City Light Vitrin) - prosvětlená outdorová plocha o rozměrech 118,5 x 175 cm

client service - viz. account department

client service team - skupina lidí starajících se o klienta

CR (Click Rate) - procento návštěvníků, kteří kliknou na reklamní pruh na internetu
commercial break - viz. reklamní blok, pásmo

CMYK – viz barvy

cookie - textový soubor sloužící ke komunikaci server - prohlížeč

copy - reklamní text

copyright - autorská ochrana vyplývající ze zákona, t.j. výluční právo zveřejňovat a šířit výsledky tvořivé práce jednotlivce či instituce

copytest - test propagačních prostředků preferující náležitou formu a obsah propagačního prostředku, t.j. co a jak to má vyjádřit

copywriter - autor reklamních textů, sloganů; textař

corporate identity - viz. CI

CPP (cost per point) - cena za bod. Mediální ukazatel.Cena, kterou zadavatel reklamy zaplatí za oslovení 1% osob z cílové skupiny. Spočítá se tak, že se cena kampaně vydělí příslušným počtem GRP.

CPC (cost per click) - cena za klik.Mediální ukazatel.Jeden ze způsobů tvorby cen internetových kampaní. Zadavateleé zaplatí za skutečné kliknutí na jejich reklamní proužek.

Creative Director - umělecký ředitel v reklamní agentuře, kreativní osoba, která vede tým
textařů, grafiků, případně dalších tvůrců reklamy.

Cromalin - chemický nátisk. Barevný náhled zhotovený z litografií fotochemickou cestou. Odpovídá přesně výslednému tisku a je závaznou předlohou pro tiskárnu. Nyní je často nahrazován levnějším digitálním nátiskem z kalibrovaných nátiskových tiskáren.

CTR (Click Troughs Rate) - počet návštěvníků (nejčastěji v %), kteří kliknou na reklamní pruh a skutečně se dostanou na stránku inzerenta.

dabing - přetlumočení mluveného slova cizojazyčného filmového, resp. televizního díla do jiného jazyka

deadline - krajní lhůta, nejzazší mez, uzávěrka, konečný termín

demo verze - předběžná, zvukově a obrazově nedopracovaná nahrávka zamýšleného reklamního spotu, sloužící pro ukázku klientovi před jeho konečnou výrobou. Používá se pouze u velmi náročných zakázek.

denzita – hustota rastru

design - návrh vzhledu a funkčnosti

digitální tisk - používá se nejčastěji ve velkoplošných plotrech pro tisk plakátů a interiérové grafiky, ale i na menších barevných laserových nebo inkoustových tiskárnách velikosti A3+ nebo A4. Ideální použití je pro malé náklady,  jako pozvánky, svatební oznámení, vizitky, diplomy apod.

direct mail - nástroj přímého marketingu spočívající v oslovení konkrétního potencionálního zákazníka prostřednictvím poštovní zásilky. Není vhodný pro masový zásah, ale pro menší dobře definovatelné cílové skupiny zákazníků.

direct marketing - přímý marketing, spočívá v cíleném oslovení vybraných potencionálních zákazníků umožňující jejich přímou reakci. Patří sem především direct mail, dále telemarketing (založený na telefonickém kontaktu), využití médií s možností přímé odezvy posluchačů, diváků či čtenářů a elektronické nakupování.

disperzní lak – ofsetový alias strojový lak s lepšími vlastnostmi (UV stálost)

doména - část www adresy (např. www.DOMENA.cz)

door sticker - samolepka na dveře

DPI - počet bodů v tisku na jeden palec (2,54 mm2)

draft - v reklamě návrh textového, resp. grafického (příp. kombinovaného) řešení

DTP (desktop publishing) - počítačové technologie, které umožňují dělat návrhy a přípravu dokumentů pro polygrafický průmysl. Dále také označení pro grafické oddělení.

duplex - představuje zvýraznění obrázku přidáním druhé barvy. Často obyčejný vzhled běžné černobílé fotografie se velmi oživí, případně získá určitý nádech (staré fotografie jsou
do žluta aj.)

eps - koncovka formátu (Epsolated Postscript)

error - chyba

euroformát – rozměr používaný u billboardů- 510 x 240 cm

event – jakákoli organizovaná akce, např.: den otevřených dveří, vánoční večírek, atd.

FAQ - nejčastější otázky a odpovědi na ně (Frequently Asked Question)

fair - veletrh, trh, výstava

falc – strojový ohyb tiskoviny s gramáží do 135 g

feature - v reklamě charakteristické znaky výrobku (barva, velikost, design ...), ale i nosný apel výpovědi

fee - odměna agentuře, agenturní provize

feed-back - zpětná vazba, komunikovaná reakce na prezentaci.

file - soubor

find – hledání

flash - internetová animační technologie, využívá vektory

flexotisk - je formou tisku z výšky. Používá se k potisku obalů (karton, hliníková fólie, polyetylen), ale nejen tam. Flexotisková forma je ze speciální gumy a je natažená na flexotiskový válec.

floating - způsob prodeje reklamního prostoru. Při nákupu není přesně známo umístění reklamního sdělení (např. vysílací čas, pořad, apod.). Sdělení je umísťováno dle dle aktuálních dispozic reklamního prostoru. Výhodou pro zadavatele je nižší cena.

folder – složka - desky

font - typ písma

foto banka - katalog fotografií

frame - rámec (samostatná část www stránky)

Formát – velikost, běžně používané normované formátové řady:
A0 – 842 x 1189 mm čtyřnásobný arch
A1 – 594 x 841 mm dvojnásobný arch
A2 – 420 x 594 mm arch
A3 – 297 x 420 mm půlarch
A4 – 210 x 297 mm čtvrtarch - nejčastěji používaný typizovaný formát
A5 – 148 x 210 mm osmina archu
A6 – 105 x 148 mm
A7 – 74 x 105 mm
A8 – 52 x 74 mm

B0 – 1000 x 1414 mm
B1 – 707 x 1000 mm
B2 – 500 x 707 mm
B3 – 353 x 500 mm
B4 – 250 x 353 mm
B5 – 176 x 250 mm
B6 – 125 x 176 mm
B7 – 88 X 125 mm
B8 – 62 x 88 mm

C0 – 917 x 1297 mm
C1 – 648 x 917 mm
C2 – 458 x 648 mm
C3 – 324 x 458 mm
C4 – 229 x 324 mm
C5 – 162 x 229 mm
C6 – 114 x 162 mm
C7 – 81 x 114 mm
C8 - 57 x 81 mm ("céčka" jsou obálky)

frequency - frekvence zásahu; repetice - udává kolikrát průměrně slyší, vidí osoba z cílové skupiny daný reklamní spot - vzorec pro výpočet: podíl kumulativního pokrytí kampaní a čistého pokrytí (GRP / NR)

FTP (File Transfer Protocol) - druh přenosu a sdílení souborů mezi vzdálenými počítači

fullscreen - na celou obrazovku

full-service - komplexní služby - znamená, že agentura je schopna klientovi zabezpečit komunikační kampaň na klíč, tzn. zpracování reklamní strategie, kreativní stránku a produkci, naplánování a nákup médií, zpracování a kontrolu dodržování rozpočtu zákazníka i zajištění BTL aktivit.