ÚVOD » PEACOCK NEWS » Oznámení o konání řádné valné hromady dne 16.6. 2014 od 14 hodin
ÚVOD » PEACOCK NEWS » Oznámení o konání řádné valné hromady dne 16.6. 2014 od 14 hodin

Oznámení o konání řádné valné hromady dne 16.6. 2014 od 14 hodin

12.05.2014
Oznámení o konání řádné valné hromady dne 16.6. 2014 od 14 hodin

PEACOCK, a.s.

IČ 259 25 989, se sídlem Praha 6 – Vokovice, Na Luzích 33/765, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  v oddíle B., vložce 10597

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti PEACOCK, a.s. tímto oznamuje, že dne 16.6.2014 od 14.00 hod. se bude v kanceláři notářky JUDr. Heleny Čapkové na adrese Národní 21, Praha 1, konat řádná valná hromada společnosti s tímto pořadem jednání :

  1. Změna stanov společnosti
  2. Volba orgánů společnosti
  3. Schválení roční účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 včetně návrhu na rozdělení zisku

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen.

 

K bodu 1 – navrhuje se přijetí usnesení „valná hromada schvaluje stanovy společnosti v tomto znění“.

Návrh na změnu stanov je vyvolán požadavky právních předpisů. Jedná se o změnu formy akcií (z akcií na majitele na akcie na jméno), která nastala přímo ze zákona, a o přizpůsobení stanov novému Zákonu o obchodních korporacích.

Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení až do dne předcházejícího den konání valné hromady, vždy v pracovních dnech od 9.00 hod. do 17.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Praze dne 2.5. 2014

představenstvo PEACOCK, a.s.